dilluns, 27 de maig de 2013

Al.legacions de la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ al Reglament de Pressupostos Participatius 20131.Demanem el canvi de nom del Reglament presentat, degut a que la terminología no s’ajusta al procés que pretén denominar.


Així doncs, demanem el canvi de la definició “Pressupostos Participatius” per “Pressupostos per Barris”.


I considerem bàsic aquest canvi de nom, com a condició perquè siguin considerades les restants Al.legacions presentades ja que, si no fòs així, presentem una esmena a la totalitat d’un Reglament que no compleix amb els mínims exigibles per ser considerat d’uns Pressupostos Participatius.


2.Demanem que, un cop canviat el nom, l’Equip de Govern Municipal es comprometi a convocar de nou la Comissió Mixta en el mínim temps posible, per el.laborar el Reglament d’uns vertaders Pressupostos Participatius de ciutat de cares a l’exercici 2014.


I considerem bàsics aquests aspectes a l’hora de fer la Convocatòria de la Comissió Mixta abans esmentada:

-Que la Convocatòria estigui oberta a la totalitat del teixit Associatiu de Girona, tant sigui a Entitats Registrades al REM, com a Col.lectius no registrats sense afany de lucre que intervinguin en el dia a dia de la ciutat de Girona.

-Que la Comissió Mixta comenci a treballar a partir de la proposta el.laborada per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, o bé una altre que compleixi amb uns mínims que garanteixin que el resultat siguin uns autèntics Pressupostos Participatius de ciutat.


3.Demanem que, per tal de garantïr la transparencia de tot el procés, es publiquin a la web Municipal tant les Actes de totes les reunions ja cel.lebrades per la Comissió Mixta de ciutat, com les Al.legacions a la proposta de Reglaments presentats a la primera reunió de la Comissió Mixta.


A més, serviria per conèixer el procés de “pressupostos de barris”, les despeses derivades del mateix, la calendarització, les Actes de les Assamblees, etc.


Tantmateix, demanem que es facin públics tant els criteris de les Comissions Mixta i Tècnica per decidir el Reglament a presentar, com els que admetin els Projectes proposats i decideixin aquells que s’executin i els que no tirin endavant.


4.Donat a que la mecánica proposada per regir les “Assamblees de barri” no respòn a la participació ciutadana per les que aquestes están pensades, ja que només es comptabilitzen els vots de les Entitats, demanem que la denominació d’aquestes es canviï per la de “Taules de barri”.


Tantmateix, i si no s’accedeix al canvi de nom proposat, demanem que es potenciï la naturalesa participativa de les Assamblees (donant dret a vot a tots els presents a l’Assamblea empadronats al barri) i es suprimeixin les Consultes de barri, per tal de no colapsar innecessàriament a la ciutadania i estalviar en recursos econòmics tot el procés ja que, si les Assamblees son prou representatives i participatives, les Consultes de barri esdevindran redundants i innecessàries.


5.Pel que fa referencia a les propostes que poden presentar les Entitats de ciutat, demanem que s’expliquin els criteris emprats per considerar quins Projectes es consideren vàlids i quins no, a quants barris hauran de presentar els Projectes per tal que tirin endavant, a quantes Assamblees de barri s’hauran d’aprovar per fer-ho, i d’altres inconcrecions observades al Reglament sobre aquest tema.


6.Demanem que, davant la possibilitat que els participants a les Assamblees demanin una segona opinió externa sobre els Projectes no aprovats, l’Ajuntament de Girona actuï d’intermediari entre els demandants i els Col.legis Professionals que accedeixin a aquestes possibles peticions.


7.Demanem saber quins criteris han seguit l’Equip de Govern Municipal, per presentar aquesta mecánica d’adjudicació de punts per repartir el Pressupost entre els barris de la ciutat.


Tantmateix, deixem clar que no estem d’acord amb la mecánica proposada, ja que no es consideren els aspectes Socials com a principals motius per considerar un barri més sensible que un altre per rebre una major aportació económica, i perpetúen la diferenciació entre barris de la nostra ciutat.


8.Demanem saber quins criteris s’han seguit per limitar el procés propositiu i decisori a les Entitats Registrades al REM ja que, el fet que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ hi participi tot i no estar Registrada com a Entitat, inhabilita el punt del Reglament que regula la participança de les Entitats, i demostra que els Col.lectius no inscrits també hi tenim cabuda ja que podem sumar com qualsevol altre Entitat Registrada.


9.Demanem la revisió, concreció, i coherència d’un redactat que parla de “criteris objectius”, quan el terme “criteri” nega tota objectivitat d’allò a lo que es refereix.


10. Sol.licitem que es detallin els recursos humans (dinamitzadors del procés, tècnics Municipals per a la valoració tècnica, ...), econòmics i materials que es destinaran al projectes de “pressupostos per barris”, ja que considerem que han de ser indispensables per el propi desenvolupament del procés.


A més, demanem que es doni a conèixer quin serà el Pla de difusió i comunicació del procés, així com les despeses derivades per la posada en pràctica d’aquest Pla.


11.Demanem que es detallin els mecanismes de retorn de la informació relacionada amb l’avaluació dels Projectes acceptats i no acceptats, i de la totalitat del procés dels “Pressupostos per Barris”.


12.Sol.licitem conèixer la mecánica del procés, que contempli la possibilitat que alguna de les AVV beneficiàries de la partida Pressupostària no presenti Projectes dins del període definit, degut a la impossibilitat d’articular Assamblees i/o d’altres motius, i el destí d’aquelles partides que no s’executin per aquesta possibilitat.


Tantmateix, proposem que els romanents Pressupostaris derivats de la possibilitat abans esmentada, mantinguin el seu destí inicial ja sigui esperant els Projectes del seu barri en els que ser invertits (tot i que es presentin fora del plaç estipulat), o bé sumant-se al Pressupost del següent exercici destinat al mateix barri.


13.Demanem, a petició de l’AVV Mas Ramada, que el Projecte de Pont sobre el Riu Onyar per unir La Creueta i el Sector Est de Girona sigui considerat un Projecte de Ciutat, i no de barri (tal i com ho va considerar la Comissió Mixta).


És per això que sol.licitem que s’alliberi a les AVV del Sector Est de les partides Pressupostàries derivades de la construcció d’aquest Pont Provisional, i puguin disposar de la integritat del Pressupost que els pertoca segons els Criteris de Repartició per barris.

1 comentari:

  1. Amb tot el respecte, crec que els barris han de decidir per ASAMBLEAS DE BARRI y que aquestes s'han de promocionar per tots i portar-les democráticament; han d'estar i participar també les ENTITATS, si volen. Considero intolerable que el Ajuntament monopolitzi les seves actuacions exclusivament amb entitats o Ass.de Veïns d'un barri i que aquestes segueixin el joc; no necessitem un altre gobern o ajuntament dintre del barri que no sigui la veu propia dels veïns, siguin o no siguin d'una entidat. I els arguments llegits a diferents llocs com crítica de "se la foten entre ells, no fan res més que discutir, etc...", crec que forma part del joc i de maneres de fer d'alguns, peró no es un motiu per descalificar, excloure e imposar res. RZ

    ResponElimina