dilluns, 3 de juny de 2013

Acta Reunió Extraodinària MESA D'ENTITATS 23.5.2013
LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
DATA: Dijous 23 de Maig de 2013
HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’AMPA Montfalgars, l’Ateneu Republica de Catalunya (ARC), l’AVV Sta. Eugènia, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, l’Associació de Veïns de Pedret, l’Associació de Veïns Mas Ramada, l’Associació de Veïns Vista Alegre-Carme, Justícia i Pau, diversos ciutadans Gironins, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i el PSC.

Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, fem una exposició i recordatori del procés de negociació del Pressupostos Participatius, els motius pels quals vàrem abandonar la Comissió Mixta de ciutat encarregada d’el.laborar un Reglament de Pressupostos Participatius (http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/04/perque-la-mesa-dentitats-per-la.html ), i el nostre parer sobre el Reglament resultant d’aquesta Comissió Mixta, presentat en la darrera Sessió Plenària, i aprovada de forma provisional (http://mesadentitats.blogspot.com.es/2013/05/valoracio-de-la-mesa-dentitats-sobre-la.html ).

Fem una lectura de les Al.legacions treballades per la Comissió de la MESA D’ENTITATS, en relació al Reglament de Pressupostos abans esmentat.

Iniciem un Debat sobre les Al.legacions exposades, per tal de definir-ne el redactat final, resumit en els següents punts:

-El Reglament presentat no fa justicia a l’enunciat “Participatius”, degut a que contempla una mecànica representativa en molts dels seus punts.

-Recordem els objectius de la MESA D’ENTITATS, pels quals vàrem introduïr el concepte de Pressupostos Participatius en les negociacions del Pressupostos Municipals 2013: la revitalització del teixit Associatiu Gironí, i la Participació Ciutadana en la presa de desicions de Govern.

-Les presses de tot el procés no han permès aprofundir ni en el Debat, ni el consens, ni la informació, ni en una Participació Ciutadana prou àmplia.

-A més, aquestes presses no han satisfet l’altre dels objectius, com és la revitalització del teixit Associatiu. Hi ha Associacions de Veïns sense la dinámica i vitalitat suficients com per garantïr la convocatòria d’Assamblees de barri prou exitoses.

-I aquesta manca de vitalitat pot provocar que, tot i l’adjudicació de Partides Pressupostàries, les Assamblees de barri no siguin prou representatives dels barris i no sorgeixin suficients Propostes d’inversió. I si això passa, potser que aquestes Partides no es finalitzin.

-Aquest possible escenari fa que ens preguntem què passarà amb aquestes Partides no executades. I és per això que decidim incloure aquest aspecte en les Al.legacions a presentar.

-Exposem la possibilitat que no totes les Associacions de Veïns hagin modificat els seus Estatuts, tal i com se’ls va demanar perquè estiguéssin en regla segons la normativa actual. Un fet que exemplifica la manca de vitalitat de part del teixit Associatiu de la nostra ciutat.

-I busquem fòrmules que puguin desembocar en un assessorament i recolzament d’aquelles Entitats inactives, ja que és necessari un teixit Associatiu dinàmic pel benefici de la ciutadania que representa. Unes fòrmules que haurem de treballar desde les mateixes Entitats, ja que no observem aquesta intencionalitat en la Gestió de l’Equip de Govern Municipal actual ni en d’anteriors.

-Una revitalització que, sense les presses i la superficialitat del procés plantejat per l’Equip de Govern , hagués pogut complir els Pressupostos Participatius plantejats per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

-Per últim, el representant de l’AVV Mas Ramada exposa que, al contrari del que ha passat amb d’altres Projectes, el pont sobre l’Onyar per unir el Sector Est amb La Creueta no ha estat considerat Projecte de Ciutat, i el seu cost serà restat proporcionalment a les Partides corresponents a cadascun dels barris del Sector. Un fet injust degut a que un pont que uneixi barris és sobradament de ciutat, i pel qual acordem incloure aquesta demanda dins les Al.legacions de la MESA D’ENTITATS.

Així doncs, i un cop finalitzat el Debat, consensuem el redactat final de les Al.legacions a presentar dins del període d’exposició pública.


Tantmateix, exposem que seguirem recollint suports a les Al.legacions presentades, i la possibilitat de fer una roda de Premsa per fer-ho públic.

Per últim, demanem als Grups Municipals assistents a la reunió, que ens informin a quin Ple Municipal serà presentat el Reglament de Pressupostos “Participatius” per a la seva aprovació definitiva, per tal que poguem demanar participar-hi gràcies al Reglament de la Participança d’Entitats.

I amb això, finalitzem el primer punt de l’Ordre del Dia.

2.Al torn de Precs i Preguntes, intervé el representant de l’AVV Mas Ramada per exposar el següent:

-Després d’efectuar diverses consultes a Documents Públics, han tingut coneixement de la existència, des de fa uns quants anys, d’un Projecte d’Urbanització de la Conca Fluvial del Riu Onyar al seu pas per l’actual passera del Sector Est.

-En aquest Projecte, s’especifica que la propietat d’aquesta conca Fluvial és Privada, i que el seu objectiu és la Urbanització de l’espai del Parc Cientific i Tecnològic de La Creueta.

-Tanmateix, el Projecte exclou a la passera sobre el Riu Onyar com un “equipament” que hagi de cumplir amb la Normativa de Mobilitat pensada per a espais públics, i que es buscarà fomentar el desús d’aquest pas degut a que es troba en un espai de propietat privada.

-Tot i la existència d’aquest Projecte, hi ha un Pressupost Municipal destinat a construir un Pont provisional sobre l’Onyar en aquest espai Privat.

-Si el Projecte en qüestió exclou la possibilitat d’un Pont en aquest espai, perquè l’Ajuntament preveu destinar-hi recursos públics per construir-lo de forma Provisional?

-Com pot ser que, tot i el coneixement d’aquest Projecte per part de l’actual i anteriors Equips de Govern Municipals, es continui prometent la construcció d’aquest Pont a les Entitats del Sector Est?

-Quina és la vertadera aposta de l’Ajuntament de Girona per la inclusió del Sector Est dins de les prioritats Governamentals de la ciutat?

És per aquests i d’altres motius, que l’AVV Mas Ramada presentarà, dins del període habilitat per fer-ho, Al.legacions al Projecte abans esmentat per tal que siguin considerades a incloure en el seu redactat definitiu.

Així doncs, acordem que l’AVV Mas Ramada ens farà arribar les Al.legacions que presentaran, de les quals en farem difusió i en donarem suport com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ de Girona.

I amb això, donem per acabada la Reunió a les 22h.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada