dijous, 7 de juny de 2012

ACTA REUNIÓ MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIó 7.6.2012


REUNIÓ MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ
     LLOC: Estació Espai Jove de Girona (Sta. Eugènia, 17)
     DATA: Dijous 7 de Juny de 2012
     HORA: 20h

La convocatòria de la reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona, i el Partit Polític ERC de Girona.

Hi assisteixen representants  de l’AVV Sant Narcís, l’AVV Santa Eugènia, l’AVV de Sant Daniel, la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Associació de Psicomotricistes de Girona, el Col.lectiu de propietaris de l’Eixample Sud, l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques, l’AMPA Montfalgars, i els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, i PSC. Tanmateix, excusen la seva presencia a la mateixa per motius d’incompatibilitat horària per assistir-hi, el Partit Polític ERC i diverses Entitats i Col.lectius Gironins.

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, donem informacions sobre l’acceptació, per part d’Alcaldia, de la petició de participació al Ple Municipal consensuada i recolzada per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, i fem l’exposició del redactat de la petició abans esmentada, la qual inclou les peticions de la Mancomunitat Sta.Eugènia-Can Gibert sobre el Club St.Jordi de Sta. Eugènia i l’obertura del Centre de Dia Municipal, i la proposta de la MESA D’ENTITATS de cel.lebrar un debat sobre la Gent Gran a nivel de ciutat amb la participació de l’Equip de Govern, els Grups Municipals, i les Entitats i/o Col.lectius Gironins que n’estiguin interessats.

Informem que l’Ajuntament té pensat fer equipaments de ciutat per satisfer les necessitats de la Gent Gran, sense tenir en compte els problemes de mobilitat que puguin tenir els usuaris d’aquests equipaments. A la Gent Gran li calen equipaments Municipals de proximitat, per tal que puguin compensar la seva possible mobilitat reduïda i/o manca de familiars propers.

Recordem que el Ple Municipal de Juny será històric degut a que es produirà la primera intervenció d’una Entitat al Ple Municipal de la ciutat de Girona.
A més, fem un breu resum dels continguts tractats a la reunió MESA D’ENTITATS-Alcalde de Girona, cel.lebrada el passat 8 de Maig de 2012 i convocada per la mateixa MESA D’ENTITATS, de la qual n’hi ha la informació al segúent enllaç:
I per últim, informem que l’Ordre del Dia del Ple Municipal de l’11 de Juny de 2012 encara no ha estat penjat a la web Municipal acabat el dia, tot i que l’Equip de Govern ens va informar que ho faríen a les 15h dels Dijous anteriors a la cel.lebració de les Sessions Plenàries. És per això que coincidim a mostrar el nostre malestar per aquest incompliment, degut a que se’ns redueix el marge de temps entre el coneixement de l’Ordre del Dia, i la finalització del plaç per poder presentar peticions de participació relacionades amb un dels punts de l’Ordre abans esmentat (48 hores abans de la cel.lebració dels Plens Municipals).

2.El segon punt de l’Ordre del Dia respòn a una petició feta pel Col.lectiu de propietaris de l’Eixample Sud, i consisteix a obrir un debat sobre el lloguer d’habitatge social a Girona.
La seva representant ens exposa dades estadístiques sobre les actuacions Municipals en referencia a l’oferiment de lloguer d’habitatge social, i fa una reflexió sobre el desconeixement ciutadà dels barems emprats per l’Ajuntament a l’hora d’adjudicar aquests lloguers, i la indefinició de l’Equip de Govern actual a l’hora d’aplicar un Pla Local de l’Habitatge. Una indefinició pal.lesa en recents reculls de prensa, a on Serveis Socials de l’Ajuntament anuncia la seva intenció d’adquirir les vivendes d’aquells que no les puguin pagar, per tal de llogar-les a preus assequibles als seus anteriors propietaris.
És llavors quan, arrel d’aquestes informacions, ens sorgeixen els següents dubtes que justifiquen la desinformació i el desconeixement ciutadà abans esmentat:
-Té capacitat l’Ajuntament d’adquirir aquestes vivendes? Si la banca està essent rescatada amb recursos públics, no seran aquestes adquisicions una altre acció d’ajuda a la banca amb, novament, més diner públic?
-En cas d’adquirirles, a quin preu ho faràn? I serán rendibles aquestes adquisicions?
-Degut a l’augment, pel context de crisi actual, dels casos que necessitin d’aquestes actuacions, quin será el barem per decidir en quins d’aquests s’actua? I davant la possibilitat que els casos superin els recursos, no hi ha perill que l’arbitrarietat s’imposi a aquests barems?
Així doncs, a partir dels temes exposats iniciem un llarg debat a on s’informa que l’Ajuntament encara no ha adquirit cap vivenda, i es tracten més temes resumits en els següents punts:
-A la Taula de mediació Hipotecària de Girona es van establir uns protocols d’actuació davant els casos de possibles Desnonaments, els quals son la Renegociació del deute entre les parts afectades en primer lloc, l’intent d’arribar a un acord perquè s’apliqui la Dació en Pagament en segon lloc, i l’Adquisició de l’Habitatge en tercer i últim lloc. Llavors, s’han aplicat realment els dos primers punts que marca el protocol abans d’adquirir la vivenda?
-Vivendes de Girona és una Constructora Municipal que edifica vivenda social. Quin paper hi juga en aquest procés? Serà quí adquireixi les vivendes impagades?
-S’esmenta que l’Ajuntament incompleix la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), segons la qual els lloguers socials han de tenir una durada de 5 anys. Es diu que els períodes de concessió de lloguer social son d’un any  (enlloc dels 5 que marca la llei), tot i que diferents participants a la reunió defensen aquesta periodicitat, ja que les situacions son tant canviants avui en dia, que és positiu que s’estudiï cada any la renovació de les prestacions donades a les famílies necessitades.
-Es comenta que hi ha vivenda social en desús, i es posa en dubte l’eficiència de l’Oficina Municipal d’Habitatge, ja que hi ha casos en que son temes burocràtics, i no socials, els que determinen quines peticions d’accedir a vivenda social son acceptades i quines no.
Així doncs, davant la possibilitat d’eternitzar el debat i la incapacitat que entre els participants a la reunió poguem satisfer els dubtes apareguts, decidim que debats així s’han d’exportar al conjunt de la ciutat. És per això que deixem oberta la possibilitat futura de demanar a l’Equip de Govern la cel.lebració d’un procés participatiu a nivell de ciutat, que permeti informar a la ciutadania sobre les directrius del Pla Local de l’Habitatge, i que desemboqui en un debat de ciutat tant ric com necessari davant temes d’aquesta importancia.
Tot i això, s’informa que es pot sol.licitar  a l’Ajuntament, via entrada en Registre, el Pla Local de l’Habitatge per tal de consultar-ne els seus continguts, i que es pot consultar la memòria de l’Oficina Municipal d’Habitatge a la web Municipal, i així conèixer les seves actuacions en el darrer any.

3.Comencem el punt referent a l’estat actual de les obres del TAV, les futures obres del tren convencional, i la preparació de la propera Audiència Pública, informant que l’Audiència Pública sobre el Projecte Ferroviari es cel.lebrarà el dia 19 de Juny de 2012 a l’Auditori de Girona.
Informem que el Sr. Carles Puigdemont, Alcalde de Girona, va convocar a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, l’AVV St. Narcís, l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Dominiques, i l’Associació de Comerciants de St. Narcís-Sector Pl. de l’Assumpció, a una reunió cel.lebrada el passat 4 de Juny de 2012 per la preparació de l’Audiència abans esmentada.
Fem un breu resum de la reunió, a la qual el Sr. Puigdemont ofereix a la MESA D’ENTITATS la possibilitat de participar, amb un temps d’uns 5 minuts, a la roda d’intervencions dels Grups Municipals prèvia al torn de Precs i Preguntes obert a la ciutadania i Entitats.
Informem que la nostra intervenció será a l’inici d’aquesta roda, i que l’efectuarà el President de l’AVV St. Narcís Sr. Martí Carreras en representació de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, com a “millor” coneixedor del procés Ferroviari de la ciutat de Girona.
Exposem que la intenció de la intervenció és exigir la informació que no ha tingut la ciutadania en el transcurs de l’execució de les obres del TAV, la unitat política dels Grups Municipals per tal que aquesta informació sigui objectiva, i que aquest procés desemboqui en un debat de ciutat per valorar el futur de les obres de soterrament del tren convencional, les quals es produiràn en superficie fins a Pl. Europa, i que afectaràn la mobilitat de la ciutat tant per les obres de soterrament com per l’enderrocament del viaducte que travessa de punta a punta la ciutat.
Manifestem que la “guerra” de les obres del TAV ja l’ha perdut la ciutadanía, i que no podem permetre l’absència de transparencia i informació ciutadana de cares al possible inici de la següent fase de les obres del tren convencional, ja que gran part dels Gironins desconeixen la magnitud i l’afectació que tindríen aquestes obres en el dia a dia de la ciutat.
Cal informar per tal que la ciutadanía pugui decidir el futur de les obres de soterrament del tren convencional. Un futur que pot desembocar en dos possibles camins:
-Exigir l’aturada d’aquestes obres en cas que no s’hi destini cap partida considerable als pressupostos Estatals de 2013, ja que possibles partides simbòliques només podríen provocar l’afectació de la vida veïnal sense que es produeixi cap avenç en les obres com a mínim durant un any.
-Exigir, en cas que s’inclogui una partida pressupostària, que aquesta garanteixi el compliment dels plaços d’execució de les obres.
És per això que la unitat política i Institucional Gironina és tant important. Per garantïr la lluita dels interessos de la ciutadania, davant la qual les Entitats segur que s’hi sumaríen, i per tal que la feina d’informació ciutadana amplifiqui l’interès del Projecte Ferroviari a nivell de ciutat.
Només amb aquest procés d’informació es podrà justificar que aquest tema no afecta només un barri, sino que afecta tot GIRONA.
A més, és hora que la ciutadania i el teixit Associatiu faci un pas endavant per exigir lideratge i diàleg, i que es tingui en compte la opinió de la majoria per definir el futur de la ciutat.
La pluralitat d’opinions ha de possibilitar establir unes bases sòlides d’informació i compensacions ciutadanes, en cas que es produeixin les obres de soterrament del tren convencional, o que es demani la parada d’aquestes obres per l’excessiva despesa de fons públics en l’actual període de crisi económica.
És per tots els arguments exposats, que finalitzem el tercer punt de l’Ordre del Dia amb el consens que la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ defensarà la unitat política i la informació ciutadana sobre el projecte de soterrament del tren convencional, per tal que es cel.lebri un debat de ciutat a on totes les parts participants puguin exposar els seus arguments al respecte, i que desemboqui en un acord global de Girona.

4.Al torn de Precs i Preguntes, informem que l’Equip de Govern convocarà una nova Taula de Mobilitat que es cel.lebrarà el proper 3 de Juliol de 2012.
Debatim sobre el tema i consensuem que farem una petició com a MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ, consistent en demanar la participació de les Entitats en l’el.laboració d’un Pla de Mobilitat de la ciutat de Girona. A més, informem que farem difusió de la seva cel.lebració per tal de garantïr la participació de les màximes Entitats possibles.
Amb això, donem per acabada la reunió a les 22h.

Atentament.

MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada