dimecres, 19 de juny de 2013

Al•legacions al Projecte d’urbanització per l’adequació i restauració del parc fluvial i deveses de La Creueta.

Que amb data 16/05/2013 apareix publicat en el BOLLETI OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP) Núm.94  Pag.53 la submissió a informació pública del projecte, d’ urbanització  per a l’adequació i restauració del parc fluvial i deveses de la creueta (11.355), amb expedient 2012017043 per la qual cosa en el termini d'UN MES DES DE LA DATA DE PUBLICACIO  atorgat, formula les següents Al.legacions:


PRIMERA.
Que en la web oficial de l’ajuntament de Girona no consta l’expedient 2012017043 amb el codi 02.033.140 i sèrie; obres d’infraestructures i serveis.


SEGONA.
Que a l’informe de l’ACA amb expedient UDPH 2008000393 no s’ha tingut en compte el marge dret del riu Onyar.

TERCERA.
Que a l’informe del codi d’accessibilitat de Catalunya 259/2003 del 24 de març no s’ha tingut en compte la zona de sòl urbà consolidat del sector Est de Girona.

QUARTA.
Que a aquest projecte urbanístic inclòs en el PGOUG com PE s’han obviat diversos principis de l’objectiu de la llei d’urbanisme.


i SOL-LICITO:

PRIMER.
Que es tingui per presentat aquest escrit, i per formulades les al·legacions en ell expressades, unint el present escrit al projecte de referència, i tenint en compte aquestes al·legacions en dictar l'oportuna resolució.

SEGON.
Que es publiqui en la web oficial de l’ajuntament de Girona el projecte amb el numero d’expedient corresponent a la publicació del BOP per facilitar l’accés a tots els ciutadans. I s’amplie el termini per presentar al·legacions.

TERCER.
Que l’ACA incorpori un nou estudi d’inundabilitat a aquest projecte tenint en compte el marge dret del riu Onyar, ja que la construcció del talús per protegir l’àrea del parc tecnològic en la cota t=500 anys supera de molt l’alçada de protecció del mur del col·legi Sagrada Família. En cas d’un període de retorn t=500 anys es veuria afectat aquesta propietat, amb el consegüent risc de danys a bens i persones al tractar-se d’un col·legi.

QUART.
Que l’informe d’accessibilitat de Catalunya, el qual reconeix que hi ha un passallís sobre la llera del riu Onyar i el mateix informe diu que la mínima intervenció que es fa és per dissuadir als potencials usuaris, és erroni. Ja que dit passallís fa mes de 50anys que està en ús diari. Es la via natural d’accés d’una part dels ciutadans de la Creueta per accedir al col·legi i als serveis sanitaris, del sector Est de Girona. Dit informe no ha tingut en compte la connexió de les dues zones urbanitzades i consolidades i el dret de que qualssevol ciutadà pugui accedir a la zona de serveis i oci del parc tecnològic salvant la zona inundable. Fomentant la supressió de barreres arquitectòniques i la cohesió social.
Sol-licitem un nou informe d’accessibilitat que tingui en compte tot això. Ja que no hi ha actualment un altre via de comunicació adaptada.

CINQUÈ.
Que el pla especial de la Creueta s’ampliï i inclogui una següent fase a la qual es projecti la construcció d’un pont, salvant la zona inundable. Complint les lleis en matèria d’urbanisme, les quals segons els objectius d’aquesta llei s’ha de promoure la no segregació de nuclis urbans, la cohesió social i garantir l’accés als bens i usos públics.

SISENA.
Que es modifiqui l’actual projecte urbanístic, perquè no hagin impediments urbanístics que dificultin la futura connexió de tots dos nuclis urbans. (sector Est, la Creueta)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada