dimecres, 5 de març de 2014

Valoració resposta de l'Equip de Govern Municipal de Girona al Document presentat per la MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ
Informem que, a data del  26 de Febrer de 2014, l’Equip de Govern Municipal de la ciutat de Girona va donar resposta per escrit al Document de Balanç de legislatura i preguntes adreçades a l'Equip de Govern Municipal de Girona, entrat en Registre per la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ a data del 14 de Novembre de 2013.

I recordem que la resposta ha arribat més tard dels 30 díes hàbils demanats després de l’entrada en Registre de l’esmentat Document, motiu pel qual vàrem entrar una queixa formal davant el Defensor de la Ciutadania de Girona per denunciar el que consideràvem opacitat administrativa, i una pràctica irregular de l’Equip de Govern Municipal.

Queixa que, a més de ser admesa, ha comptat amb el suport del Defensor de la Ciutadania de Girona, el qual ha demanat expressament la resposta rebuda per part de l’Equip de Govern Municipal.
Així doncs, aquest és el llistat de preguntes amb les respostes rebudes si n’hi han:


Acords Ordenances Fiscals 2013

a) sobre l’augment de l’IBI a habitatges buits per especulació:

-Després d’acordar que l’Ajuntament de Girona en faria un estudi, quin estocatge d’habitatges buits hi ha a Girona?   (NO CONTESTEN)                                                                                                                      

-Quantitativament, en quin nombre de casos s’ha aplicat aquest augment?   (NO CONTESTEN)                                 
-Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?    (NO CONTESTEN)

b) sobre l’augment del 50% a la taxa dels caixers autòmàtics situats al carrer:

-Quantitativament, en quin nombre de casos s’ha aplicat aquest augment?  (NO CONTESTEN)                              
–Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?   (NO CONTESTEN)

c) descompte taxes d’activitat i vol public per a noves activitats commercials:

-Quines campanyes de difusió s’han fet per donar a conèixer aquest descompte?   (NO CONTESTEN)                 
–Quantes peticions hi han hagut per beneficiar-se’n?   (NO CONTESTEN)                                                                
-Quin valor quantitatiu tenen aquests descomptes en euros, tenint en compte els tres trams acordats?     (NO CONTESTEN)

*25% de descompte per a noves activitats a tota la ciutat de Girona                                          
*50% de descompte per a noves activitats comercials a la zona afectada per les obres del TAV 
*75% de descompte per la creació de cooperatives a la ciutat de Girona

d) tarifació social, segons Renda, de les taxes Municipals de clavagueram i escombraríes:

-S’ha fet l’estudi per estudiar la viabilitat d’aplicar aquesta progressivitat fiscal a les Ordenances Fiscals 2014?   (NO CONTESTEN)                                                                                                                                 

-Si s’ha fet, quin és el seu redactat i a on està publicat aquest estudi?   (NO CONTESTEN)                                            
–Si no s’ha fet l’estudi, quins han estat els motius per no fer-ho?   (NO CONTESTEN)


e) condonació dels recàrrecs derivats del deute ciutadà amb l’Ajuntament de Girona, producte d’una situació de pobresa:

-Quina campanya de difusió s’ha fet d’aquesta possibilitat de condonació?   (NO CONTESTEN)                                
–Quantes sol.licituts per acollir-se’n s’han rebut?   (NO CONTESTEN)                                                        

–Quantitativament, en quin nombre de casos s’ha aplicat aquesta condonació? (NO CONTESTEN)                                                                                                                                    
–Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?   (NO CONTESTEN)

f) pla de dinamització comercial “Aixequem persianes”:

-S’ha redactat el Projecte i se n’ha fet difusió?                                                                           

RESPOSTA: El programa va ser redactat i en data 29 de maig de 2013 es va aprovar el Decret d’Alcaldia mitjançant el qual es va aprovar el programa d’incentius “Aixequem persianes”.
Posteriorment, el mes d’octubre del 2013, es va signar del conveni de col·laboració per desenvolupar les accions derivades d’aquest programa entre l’Ajuntament de Girona i el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, l’Associació de comerciants i PIMES Sant Narcís – Zona Sud – Plaça de l’Assumpció i l’Associació de comerciants i petits empresaris de Sant Narcís – Sector Dominiques.
Pel que fa a la difusió del projecte, se n’ha fet difusió a través dels mitjans següents:
Associació de comerciants i PIMES Sant Narcís – Zona Sud – Plaça de l’Assumpció i l’Associació de comerciants i petits empresaris de Sant Narcís – Sector Dominiques.
 • Creació del cartell promocional del programa
 • Creació d’adhesius per a les agències immobiliàries participants en el programa com a Punts d’Informació, en virtut del conveni de col·laboració amb els seus col·legis corresponents.
 • Roda de premsa de presentació del projecte el 21/10/2013

–Si s’ha començat a aplicar, quantes peticions hi ha hagut per acollir-se a aquest pla de dinamització?
   
RESPOSTA: Fins a data d’avui s’han rebut un total de 17 peticions diferents, de les quals:
 • 1 va ser resolta favorablement
 • 2 estan en curs
 • 2 peticions eren per locals situats al Barri Vell
 • 1 petició era per un local situat a Montilivi
 • 1 petició era per un local situat a Fontajau
 • 1 petició era per un local al barri però que superava el lloguer màxim de 5€/m2
 • Les altres 9 peticions encara no han entrat per registre d’entrada amb la documentació corresponent. Aquestes corresponen a activitats situades al barri de Sant Narcís.
                                                                                                                                                                               
–Si no s’ha aplicat, quins han estat els motius per no fer-ho?   (NO CAL RESPOSTA)


*Sobre les respostes a l’apartat “f” del Pla de dinamització Comercial “Aixequem Persianes”, queda per conèixer quina partida pressupostària va ser assignada i comprobar les dades donades sobre el nombre de peticions rebudes. I sobre la manca de respostes dels apartats “a”, “b”, “c”, “d”, i “e” dels acords d’Ordenances Fiscals 2013, tornarem a preguntar aquests apartats a l’espera d’una resposta.


Acords Pressupostos Municipals 2013

a) Oficina d’assessorament a la creació de Cooperatives:

-S’ha fet un estudi per la seva posada en marxa i se n’ha fet difusió  per donar a conèixer aquesta Oficina?                                                                                                                             

RESPOSTA: En data 29 de maig de 2013 es va aprovar el Decret d’Alcaldia mitjançant el qual es va aprovar la declaració de Girona Municipi Cooperatiu, i es va destinar una partida de 15.000€ al Programa de Foment de la Fórmula Cooperativa. El disseny i coordinació del programa va a càrrec del Servei Girona Emprèn i hi col·labora la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
El Programa Foment de la Fórmula Cooperativa es va iniciar el passat mes d’octubre, i continuarà la seva activitat al llarg del 2014.
No es tracta d’una oficina específica, sinó d’un programa que desenvolupa accions de diversa naturalesa amb l’objectiu de donar a conèixer la fórmula cooperativa com a fórmula empresarial. L’edifici de referència pel programa és el Centre d’Iniciatives Locals, seu del servei Girona Emprèn.
Les accions dutes a terme fins el moment actual són:
- Difusió del programa de Foment de la Fórmula Cooperativa
 • S’han editat 600 exemplars del tríptic que recull les activitats previstes durant el període 2013-2014, i que s’ha distribuït a Centres Cívics, Biblioteques, jornades, Girona Emprèn, SMO, etc. Adjuntem fulletó promocional.
 • Publicació de notícies al web de l’Ajuntament abans i després de cada activitat.
 • Difusió de les activitats mitjançant premsa escrita i butlletins electrònics especialitats.
 • Edició de material divulgatiu específic per a cada activitat (tríptics, programes, cartells, etc). Adjuntem fulletó promocional.
- Jornada de Presentació del Programa de Foment de la Fórmula Cooperativa
El dia 30 d’octubre, en el marc del Saló de l’Emprenedoria de Fira de Mostres 2013, va tenir lloc la Jornada Inaugural del programa de Foment de la Fórmula Cooperativa.
A la jornada van assistir 40 persones.
- Jornada tècnica sobre el procés de constitució de cooperatives
Adreçada a professionals assessors i gestors d’empresa.
Lloc: Auditori-Palau de Congressos de Girona, de 9.30h a 14.00h
A la jornada van participar més de 100 persones.
- El Cafè de la Federació: com utilitzar les xarxes socials per vendre més
Espai de relació i aprenentatge per a cooperatives per tractar temes de gestió i innovació La sessió que va tenir lloc el dia 26 de novembre, de 10.30 a 12.30
L’activitat va ser presentada a les direccions  dels IES públics en una reunió el 8 de novembre.
Sessions dutes a terme:
6/11/2013, IES Montilivi
Participació de 100 alumnes dels cicles superiors d’administració i finances, automoció, educació infantil, integració social i manteniment elèctric.
14/11/2013, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UDG)
Organitzat en col·laboració amb la Càtedra de Joves Emprenedors. Van assistir 15 alumnes.
- Exposició “Orígens internacionals i memòria del cooperativisme a Catalunya”
Instal.lacions: 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, del 28 d’octubre al 7 de novembre.
Centre Cívic Ter, del 9 al 20 de novembre.
Centre Cívic Sant Narcís, del 22 al 29 de novembre.
ALTRES ACTIVITATS:
- 13 de desembre 2013  Sessió de Treball: Instruments de finançament per a la creació i consolidació d’empreses cooperatives.
- 24 de gener de 2014 Sessió de treball: Com i perquè transformar-se en cooperativa?
- 28 de febrer i 25 d’abril de 2014 Sessió de sensibilitzacions a persones emprenedores
- Sessions a centres educatius
                Universitat Politècnica, 20 de març de 2014
              Universitat de medicina i Infermeria, 24 d’abril de 2014
- Jornada Cooperativisme i indústria cultural (data pendent).

–Si s’ha obert la Oficina, quantes persones s’hi han adreçat?  

RESPOSTA: - Servei d’assessorament per a la constitució de cooperatives.
Projectes assessorats fins al moment: 8

–Si no s’ha obert, quins han estat els motius per no fer-ho?  (NO CAL RESPOSTA)


*Sobre les respostes rebudes de l’Oficina d’assessorament a la creació de Cooperatives, queda per conèixer el detall de despeses relacionades dins la partida pressupostària de 15.000€ i saber el perquè es va decidir no obrir l’oficina física.

b) línia telefónica d’assessorament davant procesos de conflicte hipotecari:

-Quantitativament, quantes consultes s’han atès i en quin tant per cent encara se’n fa el seguiment?

RESPOSTA: Segons l’Oficina d’Habitatge el número de trucades rebudes al telèfon 900102167 – Afectats per les hipoteques és el següent:
15 trucades sobre la Clàusula Terra
15 trucades sobre impagament/mediació hipotecària
5 trucades sobre altres informacions d’habitatge
35 TOTAL TRUCADES
TRUCADES CLÀUSULA TERRA: 42’8%
Trucades d’assessorament sense seguiment.
TRUCADES IMPAGAMENT/MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA: 42’8%
Trucades on s’assessora i es dona seguiment en funció del cas.
Al 33’3% se li dona seguiment.
TRUCADES SOBRE ALTRES INFORMACIONS D’HABITATGE: 14,2%
Majoritàriament, trucades d’altres professionals de l’àmbit social i d’habitatge per realitzar coordinació i/o assessorament.

–Quin grau de satisfacció tenen els usuaris amb el servei?  (NO CONTESTEN)                                                                                               
–Estadísticament, quin perfil tenen les persones que s’hi han adreçat i quins casos s’hi han tractat?

RESPOSTA: PERFILS DELS USUARIS ATESOS:
-          Clàusula terra:
Majoritàriament, persones al dia de les quotes hipotecàries, però que reclamen un assessorament específic sobre l’existència de clàusules abusives.
-          Impagament/mediació hipotecària:
Unitats familiars sense ingressos o ingressos baixos. Es divideixen entre els que ja tenen algun deute de la quota, i altres que preveuen un futur impagament. Majoritàriament, no hi ha procés judicial obert.
*Sobre les respostes rebudes de la línia telefónica d’assessorament davant procesos de conflicte hipotecari, falta saber quina partida pressupostària es va destinar per posar-la en marxa, el detall de les despeses derivades, i el grau de satisfacció dels/de les usuaris/es.

c) declaració de l’Ajuntament de Girona que no treballarà amb Entitats bancàries “líders” en execucions hipotecàries:

-Amb quina Entitat Bancària s’ha decidit no treballar?                                                                   

RESPOSTA: Aquest any Bankia va oferir a l’Ajuntament de Girona la millor oferta per al préstec municipal però es va rebutjar l’oferta. El contracte de préstec es va signar amb el Banc Santander.

-S’ha fet aquesta declaració?     (NO CONTESTEN)                                                                                                     
–En cas de no haver-se fet, per quin motiu?      (NO CONTESTEN)


*Sobre la resposta rebuda de la declaració de l’Ajuntament de Girona que no treballarà amb Entitats bancàries líders en execucions hipotecàries, falta la documentació de la oferta de Bankia que demostri que era el millor préstec i la comparació amb la resta d’ofertes presentades. I sobre la declaració en concret, falta conèixer el seu redactat, els mitjans a on s’ha fet pública, i els motius si aquesta no s’ha fet.

 d)Pressupostos Participats:

-Hi ha Actes de tot el procés, desde les reunions de la Comissió Mixta fins les Assamblees de barri?                                                                                                                                               

RESPOSTA: De totes les reunions de la Comissió Mixta i de les Assemblees de Barri s’ha aixecat acta per part de personal municipal.

-En cas afirmatiu, a on están publicades?                                                                                        

RESPOSTA: Totes les actes estan publicades des del mes d’agost al web municipal dels Pressupostos Participats: www.girona.cat/pressupostosparticipatsdelsbarris. Aquí també es pot trobar tota la informació sobre el procés realitzat i l’estat actualitzat d’execució dels diferents projectes que van votar els barris.

-Hi ha un informe tècnic i/o valoració d’aspectes a millorar de cares als Pressupostos 2014?     

RESPOSTA: L’11 de febrer de 2014 es va presentar als membres de la Comissió Mixta, entre els quals es troba la Mesa d’Entitats per la Participació, la valoració del procés participatiu realitzat al 2013 i es va acordar quins serien els aspectes a millorar en el procés del 2014.

-Si l’Equip de Govern Municipal s’hi va comprometre pel Setembre d’enguany, perquè encara no s’ha convocat la Comissió Mixta dels Pressupostos Participats?                                            

RESPOSTA: Per motius tècnics no s’ha pogut celebrar la Comissió Mixta el mes de setembre i es va posposar fins al febrer. Però els mesos d’octubre, novembre i desembre s’ha anat enviant un informe mensual a tots els membres de la Comissió sobre l’estat d’execució dels projectes aprovats pels barris.

–Es convocarà la Comissió Mixta abans de l’aprovació dels Pressupostos Municipals 2014?

RESPOSTA: Està previst que es convoqui la Comissió Mixta el mes de febrer per avaluar el procés realitzat al 2013 i encetar el nou procés de Pressupostos Participats dels Barris per al 2014.


*Sobre les respostes rebudes dels Pressupostos Participats 2013, falta l’informe tècnic i/o valoració que es va presentar l’11 de Febrer de 2014 i el reconeixement que la convocatòria de la Comissió Mixta ha estat posterior a l’aprovació dels Pressupostos 2014. La resta de respostes es poden considerar vàlides, tot i que no estiguem d’acord amb el format d’Actes de reunions i Assamblees.


Acords Mocions Ciutadanes

a) Moció sobre la Gent Gran aprovada en Sessió Plenària:

-Si es va acordar per unanimitat cel.lebrar un Debat sobre la Gent Gran a la ciutat de Girona, perquè no s’ha cel.lebrat encara?                                                                                                 

RESPOSTA: Al respecte del Debat sobre la Gent Gran a la ciutat, amb motiu del tancament del Club Sant Jordi, els mesos de juny i juliol es van celebrar a Santa Eugènia uns debats sobre la gent gran, oberts a tota la ciutadania, i sobre el nou espai municipal que es va obrir per a la gent gran en aquest barri. Així mateix, els temes relacionats amb la Gent Gran es tracten a les reunions periòdiques del Consell Municipal de la Vellesa de Girona, presidit per l'alcalde de Girona i format per representants dels grups municipals, entitats del tercer sector, institucions i organismes que tenen relació amb l'àmbit de la Gent Gran i personal dels serveis municipals.  A banda de les reunions del plenari del Consell Municipal, l’òrgan s’organitza en tres comissions que també es reuneix de manera periòdica.

1. COMISSIÓ EL ROURE. De juny 2012 a data d’avui s’han fet 9 reunions:
2012: 4/07/13 19/09/13 7/11/13
2013: 21/01/13 13/03/13 15/05/13 26/06/13 18/09/13 6/11/13
2. GRUP DIADA GENT GRAN: De juny de 2012 a data d’avui s’han fet 18 reunions i 7 d’elles s’han fet a l’Ajuntament amb tot el grup.
2012: 05/06/12 06/06/12 19/06/12 20/06/12 05/12/12 19/12/12
2013: 16/01/13 06/02/13 11/03/13 21/03/13 05/04/13 11/04/13 15/04/13 17/04/13 26/04/13 03/05/13 29/05/13 10/06/13 19/06/13 11/12/13
3. GENT GRAN CIUTAT/PLENARI: De juny de 2012 a data d’avui s’han fet 10 reunions i 2 d’elles s’han realitzat a l’Ajuntament amb el Regidor.
2012: 12/12/12 25/09/12
2013: 03/07/13 25/03/13 24/04/13 29/04/13 02/05/13 10/10/13 16/10/13 21/10/13 25/11/13 12/12/13:

–S’ha contactat amb les Associacions de Gent Gran de la ciutat per convocar-les al Debat esmentat?      (NO CONTESTEN)                                                                                                                                

–Hi ha Actes d’aquestes trobades informatives, si s’han produït?     (NO CONTESTEN)

-En cas afirmatiu, a on están publicades aquestes Actes?    (NO CONTESTEN)                                                                                                  
-Quina previsió hi ha per cel.lebrar el Debat, i en quin estat es troba tot aquest procés?      (NO CONTESTEN)


*Sobre les respostes rebudes de la Moció sobre la Gent Gran aprobada en Sessió Plenària, no entenem el Debat que es va celebrar a Sta. Eugènia de Ter com un Debat de ciutat, ja que el motiu del mateix va ser el cas concret del tancament del Club Sant Jordi i obertura del frustrat Centre de Dia de la Pl. Leonor Joher. Falta per publicar les Actes de les trobades del Consell de la Gent Gran i les diverses Comissions a on participi l’Ajuntament de Girona. I sobre la previsió de cel.lebrar un vertader Debat de ciutat, doncs no hi ha hagut resposta.


Projecte Ferroviari de la ciutat de Girona (acords a l’Audiència Pública del TAV)

a) Oficina d’Atenció als Afectats per les obres del TAV:

-Quantitativament, quants ciutadans han entrat consultes a l’Oficina?    (NO CONTESTEN)                                         
-Quin perfil de consultes s’hi han entrat, i quin tant per cent de casos s’han seguit?   (NO CONTESTEN)                                                                                                                                        

-Quantes denúncies s’han entrat, quantes s’han admès a tràmit, i quina tipología de denúncies hi ha hagut?   (NO CONTESTEN)                                                                                                                                   

-Quin grau de satisfacció ciutadana hi ha hagut fins a la data?    (NO CONTESTEN)

b) Comissions de Seguiment i politiques de les obres del TAV:

-Hi ha Actes de les reunions polítiques Municipals i/o amb representants supramunicipals (Foment, ADIF, Generalitat)?      (NO CONTESTEN)                                                                                                      

-En cas afirmatiu, a on están publicades aquestes Actes?     (NO CONTESTEN)                                                        
-Hi ha un espai a on estigui publicada tota la informació relacionada amb el Projecte Ferroviari de Girona?     (NO CONTESTEN)                                                                                                                                   

-Si no hi ha aquest espai, perquè?    (NO CONTESTEN)

c) Dinamització de les zones afectades per les obres del TAV:

-Quins plans de reposició urbanística i dinamització comercial hi ha pensats pel barri de St. Narcís, donat el carácter d’urgència d’aquest barri perjudicat per les obres del TAV?  (NO CONTESTEN)                                                                                                                                
-En cas afirmatiu, quin és el redactat d’aquests Projectes?    (NO CONTESTEN)

d) Conseqüències de les obres del TAV a la salut pública

-Hi ha un estudi sobre els índexs contaminants (atmosfèrics i acústics) derivats dels 5 anys d’obres del TAV?      (NO CONTESTEN)                                                                                                                        

-Hi ha un estudi sobre l’afectació ambiental un cop finalitzades les obres amb la nova disposició urbanística i de serveis (estació autobusos i pàrkings)?     (NO CONTESTEN)                                                                 

-Si hi han aquests estudis, quin és el seu redactat i a on estan publicats?    (NO CONTESTEN)                                         
-Si no hi son, quin és el motiu perquè no s’hagin fet?    (NO CONTESTEN)


*Sobre les preguntes adreçades del Projecte Ferroviari de Girona i Acords a l’Audiència Pública del TAV, doncs no hi ha cap resposta. Així doncs, tornarem a presentar aquestes mateixes qüestions a l’espera d’una contesta per part de l’Equip de Govern Municipal.Sector Est

-Quin Pla d’actuació general hi ha pel Sector Est de Girona fins al final de legislatura?              

RESPOSTA: Al respecte, des de Serveis Socials ja fa anys que es desenvolupa el Pla Comunitari “Integrant Accions”, en el qual hi participen responsables dels serveis municipals i entitats del barri, per tractar les qüestions que afecten al Sector Est. A través d’aquest Pla es continua treballant amb les actuacions a realitzar en el Sector Est.

–En cas d’haver-n’hi, quin és el seu redactat?      (NO CONTESTEN)                                                                          
-En cas de no haver-n’hi, quin és el motiu?     (NO CAL CONTESTAR)


*Sobre la resposta de quin Pla d’Actuació hi ha pel Sector Est de Girona fins a final de legislatura, la considerem insuficient ja que no aprofundeix en el redactat del Pla “Integrant Accions” ni en detalla les actuacions a realitzar. És per això que tornarem a preguntar sobre el redactat en qüestió, i els motius en cas de no facilitar-lo.Santa Eugènia-Can Gibert del Pla

-Quin Pla d’actuació general hi ha pels barris de Sta. Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla de Girona, fins al final de legislatura?                                                                                                  

RESPOSTA: Al respecte, des de Serveis Socials ja fa anys que es desenvolupa el Pla d’Educació i Convivència, en el qual hi participen responsables dels serveis municipals i entitats dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert, per tractar les qüestions que afecten a aquests barris. A través d’aquest Pla es continua treballant amb les actuacions a realitzar en aquests barris.
Així mateix, des de Promoció Econòmica, mitjançant la convocatòria “Treballs als Barris” del SOC, es disposa d’un projecte integral de treball que contempla el desplegament de diferents accions, algunes de les quals tenen una línia continuista respecte de les anteriors edicions, a fi i efecte de mantenir una constant que ens ha permès de treballar en el barri tant pel que fa al desenvolupament territorial, com d’atenció a determinats col·lectius amb especials dificultats d’inserció; i d’altres són noves, amb l’objectiu de potenciar aspectes relacionats amb la planificació estratègica i el coneixement de la realitat socioeconòmica i sociolaboral del barri.

-En cas d’haver-n’hi, quin és el seu redactat?                                                                                   

RESPOSTA: A partir del diagnòstic elaborat en marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Santa Eugènia-Can Gibert, els objectius generals del projecte són els següents:

a) Enfront de l’agreujament de la situació del mercat de treball durant els darrers anys, cal reforçar les actuacions ocupacionals, de desenvolupament local i de cohesió comunitària adreçades als sectors més vulnerables i desafavorits de la població del barri, així com crear nous instruments que facilitin la dinamització socioeconòmica.
b) Desenvolupar actuacions específiques per als joves que presentin dèficits a nivell d’escolarització, per tal d’estimular el seu rendiment acadèmic, treballar de prop amb les famílies, i aconseguir el seu retorn al sistema educatiu reglat.
c) Articular els diferents recursos i actuacions existents en el barri en l’àmbit de la promoció econòmica i dels serveis, així com dels dispositius d’informació, orientació, intermediació i formació ocupacional.
d) Desenvolupar iniciatives i projectes ocupacionals de proximitat adreçats a determinats col·lectius amb especials dificultats del barri, combinant formació de qualitat i treball remunerat, i realitzant treballs i serveis d’interès comunitari. Acostar les iniciatives ocupacionals a la població, reforçant la seva participació i mobilització.
e) Impulsar actuacions de caire comunitari, de desenvolupament local, i de dinamització cultural, a fi i efecte de reforçar la cohesió social del barri i de promocionar-lo culturalment.
f) Analitzar i dinamitzar el sectors del comerç i serveis en general, detectant les principals problemàtiques i oferint suport en el disseny i desplegament de noves iniciatives.
g) Acostar el barri a la resta de la ciutat, creant sinèrgies positives que contribueixin a normalitzar i integrar les dinàmiques de l’entorn al conjunt de Girona.
h) Amb tot, fomentar itineraris ocupacionals i de dinamització local per tal de no realitzar actuacions puntuals i aïllades, sinó projectes que contribueixin al desplegament integral de polítiques actives d’ocupació i de desenvolupament local amb una incidència real sobre els col·lectius i el barri.

Objectius específics
Els objectius específics del projecte es concreten en:

- Analitzar i diagnosticar la realitat socioeconòmica del barri de Sta. Eugènia dins del context de la ciutat de Girona, així com planificar accions adreçades a conèixer les necessitats específiques del barri en matèria d’ocupació i el seu encaix amb el teixit productiu local per tal de donar suport al desplegament dels programes ocupacionals.
- Endegar dispositius d’intermediació i inserció sociolaboral adreçada a la població més vulnerable i en situació de desavantatge social, posant al seu abast el club de la feina i oferint un servei àgil i personalitzat d’informació, assessorament i orientació professional, reforçant les tasques de prospecció del mercat laboral, i d’intermediació d’ofertes de treball adequades als seus perfils professionals.
- Afavorir el retorn i manteniment dins els sistemes educatius reglats dels joves que es
troben en situació de vulnerabilitat acadèmica i fracàs escolar, des d’un treball sistèmic
en el qual s’entrellacen el jove, la família, l’escola i el barri.
- Potenciar la formació en competències clau i transversals per aquells col·lectius amb perfils socio-laborals més baixos a fi i efecte d’incrementar les seves oportunitats a l’hora de participar en les dinàmiques socio-econòmiques de l’entorn: nouvinguts, joves procedents de situacions de fracàs escolar, dones víctimes de violència de gènere, etc.
- Crear mecanismes de formació professionalitzadora per a col·lectius en situació d’atur en aquelles ocupacions amb més demanda a la ciutat, i potenciar la realització de pràctiques en empresa per tal de facilitar la inserció laboral dels /les alumnes.
- Afavorir la qualificació professional de persones del barri en situació d’atur, alternant formació i contractació en ocupacions relacionades amb sectors emergents, i específicament en l’àmbit del medi ambient, la rehabilitació d’entorns i el manteniment d’instal·lacions.
- Relacionar els recursos ocupacionals amb les necessitats immediates de millora de l’entorn del barri, de manera que els ciutadans i ciutadanes percebin els efectes directes de les polítiques públiques d’ocupació en la seva vida quotidiana, i al mateix temps permetin l’accés de les persones amb més dificultats a una feina remunerada temporal que els ajudi en el seu procés d’integració sociolaboral.
- Impulsar actuacions que contribueixin a reforçar el treball comunitari, per tal de generar dinàmiques de convivència positiva.
- Apropar i difondre el conjunt d’accions ocupacionals desplegades en el barri als seus destinataris/es, realitzant o reforçant les tasques d’acollida, orientació, diagnòstic, acompanyament i coach al costat de les persones i en els diferents sectors i zones, coordinant i articulant els diferents projectes i actuacions.
- Fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els diferents programes ocupacionals, prioritzant les tasques d’intermediació i prospecció del mercat laboral en clau de gènere.
- Possibilitar a aquells col·lectius amb risc d’exclusió social la seva participació en la vida social i comunitària del barri, parant una atenció especial als joves, nouvinguts, dones víctimes de violència de gènere, dones i famílies monoparentals, etc.                                                
- Ampliar l’oferta de recursos per afavorir l’accés de la població a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i impulsar accions formatives en TICs aplicades a la recerca de feina adreçades als col·lectius prioritaris.                                                                                                 
- Potenciar l’ús de les noves tecnologies per tal de donar suport al conjunt de programes ocupacionals, i incorporar la seva implementació a tots els nivells: webs actives, bases de dades de les borses de treball, carteres d’empreses i usuaris funcionals, formació ACTIC, etc.        
- Revitalitzar el comerç i en general el sector serveis en aquest barri, ajudar a millorar la qualitat i estabilitat del comerç de proximitat, detectant les seves problemàtiques i necessitats i promovent campanyes específiques de dinamització i difusió del sector.

-En cas de no haver-n’hi, quin és el motiu?        (NO CAL CONTESTAR)


*Sobre les respostes de quin Pla d’actuació pels barris de Sta. Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla fins a final de legislatura, les podem considerar vàlides tant per la seva extensió com pel detall de les actuacions a realitzar. Tot i això, es comprobarà si s’està desenvolupant correctament els Plans d’actuació a Sta. Eugènia i Can Gibert del Pla.


Projecte d’Urbanització del Parc Fluvial del Riu Onyar a la Creueta

-En què consisteix el Projecte?      (NO CONTESTEN)                                                                                                       
-S’ha fet públic el Projecte? A on es pot consultar?      (NO CONTESTEN)                                                                   
-En quin punt d’execució es troba el Projecte, i quina calendarització d’obra hi ha?    (NO CONTESTEN)                                                                                                                                 

-Com quedarà la conexió del Sector Est amb la resta de la ciutat de Girona a través de la passera de l’Onyar, al finalitzar les obres d’urbanització del seu Parc Fluvial?     (NO CONTESTEN)


*Sobre les preguntes adreçades del Projecte d'Urbanització del Parc Fluvial del Riu Onyar a La Creueta, doncs no hi ha cap resposta. Així doncs, tornarem a presentar aquestes mateixes qüestions a l’espera d’una contesta per part de l’Equip de Govern Municipal.MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada