dimecres, 18 de febrer de 2015

Petició Participació al Ple Municipal de Girona de Març 2015 sobre l'impost de Societats, per demanar el Suport de l'Ajuntament de Girona al teixit Associatiu de la ciutat.
PETICIÓ DE PARTICIPACIÓ

AL PLE MUNICIPAL DE

GIRONA

Del 9 de Març de 2015


                 Que presenta:
LA MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ

Amb el suport de:

.......

Jo, _________________________, amb DNI ________ com a major d’edat i resident a Girona, i en nom de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ , SOL.LICITO:

Participar al Ple Municipal del dia 9 de Març de 2015, per la següent EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

A finals de Novembre de 2014,  es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que afectarà les entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015, amb la qual s’eliminen els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost.

A partir d’ara, qualsevol Entitat (encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum) estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.

A més, la llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015 significant que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les Entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. 

D’altra banda, la reforma fiscal referent a l’Impost de Societats no afecta les entitats acollides a la Llei 49/2002, com fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública. Les entitats amb aquest tipus de règim fiscal estaran obligades com fins ara a presentar l’Impost de Societats i continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.

I, recentment, han sortit a la Premsa informacions d’una adaptació, a petició de CiU al Congrés, del redactat de la Llei per suavitzar l’impacte i eximir les Entitats més petites de l’impost de Societats.

Degut a aquest fet, i al seu gran desconeixement per part del teixit Associatiu de la ciutat, el dia 12 de Febrer de 2015  varem convocar una nova reunió de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ per tal d’informar a aquelles Entitats que volguessin conèixer els detalls de tal modificació de Llei. I, arrel del debat sorgit a la reunió abans esmentada, varem coincidir en la necessitat que totes les Entitats de la Ciutat coneguin aquesta Llei per tal que, producte del seu desconeixement, no siguin multades pel no compliment de la mateixa.

Així doncs, i amb l’objectiu de donar-ne coneixement al teixit Associatiu de Girona com abans millor, i demanar el suport Institucional d’assessorament davant tal modificació de Llei, varem acordar entrar en Registre la present Petició de Participació al Ple Municipal del 9 de Març de 2015 per proposar a aquest Ple de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents acords, enumerats a la PART DISPOSITIVA del present Document:

1. Que l’Ajuntament de Girona promogui una campanya exhaustiva d'informació a totes les Entitats Registrades a la ciutat, per tal que tinguin coneixement d'aquest fet.

2. Que l’Ajuntament de Girona es posicioni respecte la modificació de llei d'Impostos de Societat per a Entitats Ciutadanes impulsada pel Govern Central, en la seva afectació per a les Entitats sense afany de lucre.

3. Que l’Ajuntament de Girona aprovi posar a disposició del teixit Associatiu de Girona les estructures assessores i judicials Municipals, per tal de fer costat a les Entitats de la ciutat informant i reduïnt les seves despeses en aquests conceptes d'assessoria i defensa legal.


I faig la present Petició de Participació al Ple Municipal de Girona mitjançant la seva entrada en Registre Municipal, segons demana l’Art. 105 del Reglament Regulador de les Institucions de la Participança. 

Per últim, i donat que el punt 1 d’aquest mateix Art. 105 limita la participança a “Les Associacions degudament constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns”, l’Associació .............................................. permet a la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ fer ús del seu NIF, el qual us deixem a continuació, per si d’un cas aquest fos necessari a l’hora d’acceptar la Petició de Participació al Ple Municipal presentada:

      Associació .......................................     NIF: xxxxxxxxxxxxxx

I ho fa com a mostra del suport donat, juntament a les xx Entitats de Girona esmentades a la capçalera, a la Petició de Participació al Ple Municipal del 9 de Març de 2015 presentada en nom de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.Girona, a __ de Febrer de 2015


Signatura
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada