dijous, 2 de febrer de 2012

Acta Reunió MESA D'ENTITATS 2.2.2012


 LLOC: Estació Espai Jove de Girona ( Sta. Eugènia, 17 )
 DATA: Dijous 2 de Febrer de 2012
 HORA: 20h

La convocatòria de la Reunió es fa extensiva al teixit Associatiu Gironí, als Grups Municipals de l’Ajuntament de Girona i a ERC de Girona.
Hi assisteixen representants de l’AVV Mas Ramada, l’AVV St. Narcís, l’AVV Can Gibert del Pla, l’AVV Sta. Eugènia, l’AMPA Montfalgars, la Mancomunitat Sta. Eugènia-Can Gibert, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Girona, i el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Excusen la seva presencia, per motius horaris o pel possible perill d’assistir-hi arrel de l’alerta de temporal de neu, el Grup Municipal ICV-EUiA, ERC de Girona, i diferents Col.lectius i Entitats de Girona. A l’hora, expressen el seu interès per conèixer els acords presos a la Reunió, i la seva intenció de participar a les futures trobades de la MESA D’ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ.

1-Arrel del primer punt de l’ordre del Dia, sobre la “ valoració de la necessitat de registrar la MESA D’ENTITATS al Registre d’Entitats Municipals (REM), consens del funcionament intern, protocols d’actuació, i full de ruta a seguir ”, iniciem un llarg debat resumit en els següents punts:
-Resumim la reunió que vàrem mantenir amb el Gerent de l’Ajuntament de Girona, el Sr. Albert Riera, i la seva petició que la MESA D’ENTITATS es registri al REM per tal de possibilitar la nostra participació al Plens Municipals, ja que la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) permet la participació únicament a Entitats, i la convocatòria a futures reunions Ajuntament-MESA / MESA-Ajuntament.
-Es comenta que no és necessari el registre al REM, ja que això només pot fer caure a la MESA D’ENTITATS en una espiral burocràtica d’actuació, i difuminar així el principal motiu de la nostra creació. S’afegeix que la burocràcia exerceix un control, per part de les Administracions, de les accions portades a terme per les Entitats, i esdevé un filtre que amotlla als interessos governamentals l’autonomia i el dinamisme d’acció dels diferents col.lectius ciutadans.

-A tot això, es recorda que la possibilitat de registre de la MESA D’ENTITATS no ha de fer oblidar la principal raó de creació de la MESA, que és la solidaritat entre Col.lectius. El registre al REM només respón a necessitats puntuals que poguem tenir per traslladar la nostra feina conjunta al terreny polític, amb l’únic objectiu de beneficiar els col.lectius que tots representem.
El romanticisme de la MESA ha de prevaldre, i hem de basar la nostra feina en el coneixement de les peticions i/o iniciatives dels participants, el consens per el.laborar plans d’actuació per satisfer-les, i dotar d’un suport en bloc a aquells temes acordats. I ens hem de marcar com a objectiu fer d’aquesta dinámica de solidaritat, suport i actuació, una dinámica espontània i habitual en el dia a dia del teixit Associatiu Gironí a on, independentment de la seva naturalesa, tots els participants tinguin el mateix pes dins de la MESA.
-Acabat aquest debat, acordem que la MESA D’ENTITATS es registrarà al REM i consensuem la necessitat de dotar-nos d’una sèrie de protocols, per tal de deixar les mínimes fisures possibles respecte a la relació exterior amb l’Administració.
-Es recorda la necessitat d’empendre actuacions inmediates de la MESA, i s’esmenten les iniciatives d’Al.legacions a les Ordenances Municipals, i de reclamació de la modificació del ROM, pel que fa referencia a la participació als Plens, que ja hem emprés amb èxit. A més, s’esmenta que les últimes reunions de la MESA a on es prioritzava la nostra consolidació i funcionament intern, eren necessàries però no incompatibles amb les iniciatives ja iniciades, i que ens permetràn estar preparats per tal de treure màxim profit de la nova via participativa de les Entitats als Plens Municipals.
-És per això, que acordem que a la propera reunió de la MESA D’ENTITATS definirem el nostre model d’organització, i acordarem els protocols necessaris pel nostre correcte funcionament.

2- Donem informació sobre la proposta de l’equip de Govern de la modificació del ROM.
Arrel del debat generat sobre els diferents punts de la proposta, ens mostrem esperançats amb la possible ductilitat de la mateixa depenent de les necessitats sorgides arrel del seu ús, però en sorgeixen les següents objeccions a la mateixa:
-Art. 105. Punt 3. Apartat e; Manifestem la nostra disconformitat amb no poder esmentar en sessió Plenària aquells temes “ja tractats per part del Ple de la Corporació”, ja que el fet que siguin tractats no garantitza la seva inmediata solució, i les Entitats defensem el nostre dret de denunciar la demora d’aquells temes que no es solucionin en el decurs de la legislatura.
-Art.105. Punt 3. Apartat f; Manifestem la nostra disconformitat amb no poder fer esment a temes  “d’Ordenances, taxes, preus públics o hisenda Municipal”, degut a que son aspectes possibles d’afectar tant als Col.lectius, com a les persones que representem.
A més, desaprovem no poder fer intervencions “que amb contigut idèntic o equivalent hagin estat presentades per l’equip de Govern o l’oposició en el transcurs del mandat”,  ja que això evitarà un esment al Ple per part de les Entitats d’aquells temes ja presentats que no obtinguin un inmediat tractament, i per tant una solució en el breu espai de temps que mereixin els mateixos.
-Art. 105. Punt 4. Apartat b; Manifestem la nostra disconformitat amb l’excessiu “termini de tres mesos per a la inclusió de la proposta en l’ordre del Dia del Ple”, ja que aquest excés de termini pot esdevenir un agreujament d’aquells temes que necessitin el seu inmediat tracte Plenari.
-Acordem que farem arribar aquestes objeccions a la proposta tant a l’equip de Govern, com als diferents Grups Municipals.

3- Per acabar, el Representant de la CUP (Sr. Jordi Navarro) informa sobre la recuperació, per part de COM Radio, d’un espai radiofònic de debat Municipal i de la importància d’aquest fet.
A més, esmenta la retirada de plafons destinats a penjar cartells per la informació ciutadana que han experimentat diferents sectors de la ciutat. Considerem la gravetat de la situació i posposem a la propera reunió acordar una postura de la MESA D’ENTITATS sobre aquest tema.

-És llavors quan, i degut a la intensitat de la nevada caiguda a Girona, ens veiem obligats a donar per finalitzada la Reunió, per tal de facilitar la tornada a casa dels participants a la mateixa.
-Per acabar, acordem convocar la propera Reunió de la MESA D’ENTITATS per a principis de Març, i ens marquem una periodicitat mensual intercalada entre la cel.lebració dels Plens Municipals per tal de poder conèixer, consensuar, i donar suport a les peticions de participació a les següents sessions Plenàries.
-Així doncs, a les 21:30h es dona per finalitzada la Reunió.

Atentament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada